Information

Shipwreck Plimmiri (35° 55'09.79"N, 27° 51'23.75"E) (WGS-84)
Information :Shipwreck Giannoula K.
Maximum depth : 22m

LEPIA DIVE CENTRE Photo and Information


Coordinates

Latitude: 35.919386 , Longitude: 27.856597 (EPSG:3857)

Photos

POI Photo
Poi Photo
Poi Photo